Revizor blog

Rew - Est d.o.o.

Porezi u BiH

Prezi

I  – POREZI U BIH

 1. Posredni (indirektni) porezi
 2. Neposredni (direktni) porezi

U grupu posrednih (indirektnih) poreza spadaju:

 1. Porez na dodanu vrijednost (PDV)
 2. Carine
 3. Akcize
 4. Putarine

Stopa PDV-a je jedinstvena u BiH i iznosi 17%

Upava za indirektno oporezivanje je zadužena za prikupljanje indirektnih poreza.

U BiH su na snazi sljedeći propisi:

 • Zakon o PDV (sl. Glasnik BiH 9/05, 35/05, 100/08,33/17)
 • Pravilnik o primjeni Zakona o PDV (Sl. Glasnik BIH 93/05)
Continue reading


Plan provođenja korektivnih akcija od strane nižeg menadžmenta

Revizija

PLAN PROVOĐENJA KOREKTIVNIH AKCIJA

Koje su korektivne  mjere/ akcije planirane? Prihvaćene  preporuke od strane Uprave i Odbora  dostavljene u revidiranu jedinicu (službu) sa obrazloženjem i uputama za provođenje.
Ko je odgovoran za njihovu pravovremenu implementaciju? Rukovodilac službe
Kada se mogu očekivati promjene na temelju poduzetih  korektivnih mjera? 3-6 mjeseci
Šta je uzrok njihovog nepoduzimanja?  

DIREKTOR ODJELA INTERNE REVIZIJE

Prati rezultate implementacije dogovorenih korektivnih mjera. Rukovodilac revidirane službe dostavlja povratnu informaciju ( kratki izvještaj) u Odjel interne revizije.
Pruža pomoć u toku procesa realizacije preporuka. Dodatna pojašnjenja preporuka  – po potrebi
Da li su uočene nepravilnosti ,u ovoj fazi revizorskog procesa , ispravljene? Rukovodilac službe konstatuje kroz svoj kratki izvještaj, da li su nepravilnosti ispravljene, i da li mogu biti ispravljene
Je li poduzetim mjerama potpuno ili djelimično otklonjena mogućnost ponovnog nastanka? Procjena rukovodioca  službe da li je poduzetim mjerama otklonjena mogućnost ponovnog nastanka.

SITUACIJE U KOJIMA SE ODVIJA ZADNJA FAZA REVIZIJSKOG RADA

1. Predložene  mjere su poduzete i problem je riješen.
2. Predložene mjere su poduzete ali se njima ne rješava problem.
3. Menadžment poduzima mjere,ali nije razumio preporuke revizora.
4. Menadžment ne poduzima mjere.

1 – Predložene mjere su poduzete i  problem je riješen

Ukazuje na efektivnost i efikasnost  Odjela interne revizije i na  razumijevanje predloženih korektivnih aktivnosti Dobra saradnja internih revizora i rukovodilaca  revidiranih jedinica
Rukovodilac  Odjela interne revizije sastavlja pozitivan izvještaj o praćenju  ostvarenih rezultata. Ukoliko je provedena većina preporuka. 10%  neprovedenih preporuka uzima se kao prihvatljiva tolerancija

2 – Predložene mjere su poduzete ali se njima ne rješava problem

Menadžment ne poduzima nikakve akcije ili ne postupa u skladu sa izvještajem revizije Nisu ozbiljno shvaćene  preporuke revizora –

Naknadne komunikacije – obavezne

Veoma slab sistem interne kontrole  
Interni revizor sastavlja izvještaj uočenih nepravilnosti i daje preporuke za otklanjanje Utvrđuje naknadnom revizijom nakon što ustanovi da preporuke nisu provedene
Direktor Odjeljenja priprema Bilješku i odlaže  je u radnu dokumentaciju Bilješka u skladu sa rezultatima

3 – Menadžment poduzima mjere, ali nije razumio preporuke revizora

Poduzimanje mjera bez rezultata posljedica je nedovoljne komunikacije internog revizora i menadžmenta Menadžment revidirane jedinice može tražiti i naknadne sastanke sa revizorima
Ili nerazumijevanje preporuka Dodatno pojašnjenje od strane revizora
Potrebno preispitati  preporuke i provesti dodatna ispitivanja, da bi se problem pravovremeno otklonio Dodatna ispitivanja provodi  menadžment

4 – Menadžment ne poduzima mjere

Loša komunikacija menadžmenta i interne revizije Inicirati sastanke po potrebi
Izvještaj internog revizora ne postiže svoj cilj Pisati razumljivim jezikom da se menadžment navede na djelovanje
Obavjestiti Odbor za reviziju U krajnjem slučaju, nakon usaglašenja sa Upravom
Izvještaj poslati Upravi. Ukoliko se preporuke nikako ne provode u organizacionoj jedinici koja je revidirana.

ZAKLJUČAK

Praćenje implementacije revizijskih preporuka jest  pravovremeno uočavanje eventualnih zastoja ili devijacija
Poduzimanje određenih aktivnosti i radnji
Proces  interne revizije je trajan
Ostvarenje osnovnog cilja – povećanje  efikasnosti i efektivnosti poslovanja institucije  (organizacione jedinice ili službe – zavisno šta se revidira)


Izvještaj o provedbi preporuka za Nadzorni odbor

izvještaj

Izvještaj o provedbi preporuka za Nadzorni  odbor,  isti je kao za Odbor za reviziju samo što se za Nadzorni odbor sumiraju sve preporuke u toku godine i izdaje jedan izvještaj na kraju godine, a za Odbor za reviziju se može po svakom značajnom projektu posebno raditi naknadni pregled.

Continue reading


Izvještaj Odjela interne revizije o naknadnom pregledu provođenja preporuka (za Odbor za reviziju)

Izvještaj

Izvještaj o naknadnom pregledu sastoji se od uvodnog dijela, nalaza, pregleda preporuka i komentara revizora. Primjerak možete preuzeti ovdje!PRAĆENJE NAPRETKA PROVOĐENJA PREPORUKA

Provjera

Zahtjevi  za revizore

Interna revizija uspostavlja i proces koji slijedi nakon revizije, a sastoji se od praćenja da li  manadžment pravilno tretira probleme koje je revizija uočila i za koje je  preporučila odgovarajuće ispravke. Ovaj proces podrazumijeva  prijavljivanje problema višim nivoima menadžmenta ukoliko još nisu  poduzete odgovarajuće akcije.

Continue reading


Radna dozvola za stranca

Passaport

Radna dozvola za stranca predstavlja dokument kojim se omobućava plaćeni rad strancu kod domaćih fizičkih i pravnih osoba u skladu sa zakonskim propisima.

Stranac sa radnom dozvolom ima ista prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada kao i državljanin BiH

Continue reading


Revizorska radna dokumentacija – stalni revizorski dosije

pregled dokumentacije

Stalni revizorski dosije sadrži sve tekuće informacije o sistemu i iznosi osnovne polazne informacije i treba ga pregledati na početku svake nove revizije. Potrebno ga je ažurirati na kraju svake revizije.

Continue reading


Revizorska radna dokumentacija – tekući revizorski dosije

Interni revizori se moraju pridržavati visokih profesionalnih standarda prilikom prikupljanja i dokumentovanja dokaza  kako bi  podržali svoj rad  na reviziji.

Continue reading


PROVOĐENJE ANGAŽMANA INTERNE REVIZIJE (terenski rad) – PETI DIO

Završni sastanak

Tema završnog sastanka je Nacrt  revizorskog izvještaja.

Ovaj sastanak ima nekoliko ciljeva:

 • Postizanje saglasnosti o stručnom revizorskom mišljenju
 • Postizanju saglasnosti o preporukama  i njihovoj važnosti,
 • Postizanje dogovora o rasporedu provođenja preporuka,
 • Postizanju  dogovora o roku kad će biti urađen plan aktivnosti od strane rukovodstva.
Continue reading


PROVOĐENJE ANGAŽMANA INTERNE REVIZIJE (terenski rad) – ČETVRTI DIO

4. Završna faza izvođenja

Davanje preporuka

Prilikomutvrđivanja preporuka, koje se daju rukovodstvu, treba voditi računa da one trebaju naglasiti sljedeće:

 • Uvođenje novih ili alternativnih kontrola za ispravljanje ili ublažavanje nedostataka,
 • Usavršavanje ili izmjena postojećih kontrola kako bi bile efektivnije,
 • Osiguranje  redovne i dosljedne primjene postojećih kontrola,
 • Smanjivanje nepotrebnih kontrola.

Uloga interne revizije ne temelji se na inspekcijskom pristupu ,već na cilju da se daju preporuke o poboljšanju sistema internih kontrola radi smanjenja rizika.

Continue reading
« Older posts