Revizor blog

Rew - Est d.o.o.

UNUTRAŠNJI PLATNI PROMET

a)  Zakon o unutrašnjem platnom prometu („Sl. Novine FBiH broj 48/15)

b) Zakon o platnim transakcijama („Sl. Novine FBiH  br. 32/00 i 28/03)

c) Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem („Službene novine FBiH 72/15 i 82/15)

Continue reading


Devizno poslovanje

Reguliše Zakon o deviznom poslovanju („Sl. Novine FBiH“ 58/10, 38/17)

 • Plaćanje, naplaćivanje, prenos i isplatu u Federaciji vrši se u KM
 • Za plaćanje prema inostranstvu rezidenti i nerezidenti koriste devize
 • Stranu gotovinu, rezident pravno lice i poduzetnik dužan je položiti na svoj devizni račun najkasnije narednog dana
 • Rezident pravno lice i poduzetnik dužan je na plati i unijeti u Federaciju sredstva plaćanja po osnovu izvora robe ili usluga u roku od 6 mjeseci od daa carinjenja ili izvršenja usluge
 • Posao izvoza robe ili usluge duži od 6 mjeseci smatra se kreditnim poslom sa inostranstvom
 • Rezident pravno lice i poduzetnik dužan je unaprijed plaćenu robu ili uslugu uvesti u Federaciju u roku od šest mjeseci od dana izvršenja
 • Prenos dobiti u inostranstvo koju nerezident ostvari direktnim ulaganjem slobodan je pod uslovima da su u Federaciji podmirene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa
 • Rezidenti su dužni izvještavati Ministarstvo finansija o kreditnim poslovima na obrascima P-KP, I-KP
 • Prijava izvoznog posla/avansnog plaćanja na obrascu P1/P1
 • Vlada Federacije propisuje iznos strane gotovine koju rezident fizičko lice može iznositi iz Federacije u inostranstvo
 • Rezident fizičko lice može pri prelasku granice iznositi stranu gotovinu i čekove u vrijednosti 10.000 eura.
 • Rezident, fizičko lice prilikom službenog puta u inostranstvo može iznijeti stranu gotovinu na osnovu putnog naloga u visini navedenog iznosa na nalogu i u nalogu banke za isplatu gotovine sa deviznog računa.

Nerezident, fizičko lice može iznositi stranu gotovinu u vrijednosti od 10.000 eura kao i gotovinu koju je prijavio pri ulasku u zemlju i stranu gotovinu koju je podigao sa vlastitog deviznog računa kod banke.NOVO ISKUSTVO SA OTOKA -IŽ-

Pozdrav svima…

Kad sam prošle godine došla sa otoka Iž, mislila  sam poslije toliko godina  koliko dolazim,   da sam vidjela sve šta se nudi i bila sam zadovoljna. Međutim, pored uobičajenih druženja i zabave, ove godine sam ponovo bila prijatno iznenađena i želim to iskustvo  podijeliti sa drugima…

Continue reading


Porezi u BiH

Prezi

I  – POREZI U BIH

 1. Posredni (indirektni) porezi
 2. Neposredni (direktni) porezi

U grupu posrednih (indirektnih) poreza spadaju:

 1. Porez na dodanu vrijednost (PDV)
 2. Carine
 3. Akcize
 4. Putarine

Stopa PDV-a je jedinstvena u BiH i iznosi 17%

Upava za indirektno oporezivanje je zadužena za prikupljanje indirektnih poreza.

U BiH su na snazi sljedeći propisi:

 • Zakon o PDV (sl. Glasnik BiH 9/05, 35/05, 100/08,33/17)
 • Pravilnik o primjeni Zakona o PDV (Sl. Glasnik BIH 93/05)
Continue reading


Plan provođenja korektivnih akcija od strane nižeg menadžmenta

Revizija

PLAN PROVOĐENJA KOREKTIVNIH AKCIJA

Koje su korektivne  mjere/ akcije planirane? Prihvaćene  preporuke od strane Uprave i Odbora  dostavljene u revidiranu jedinicu (službu) sa obrazloženjem i uputama za provođenje.
Ko je odgovoran za njihovu pravovremenu implementaciju? Rukovodilac službe
Kada se mogu očekivati promjene na temelju poduzetih  korektivnih mjera? 3-6 mjeseci
Šta je uzrok njihovog nepoduzimanja?  

DIREKTOR ODJELA INTERNE REVIZIJE

Prati rezultate implementacije dogovorenih korektivnih mjera. Rukovodilac revidirane službe dostavlja povratnu informaciju ( kratki izvještaj) u Odjel interne revizije.
Pruža pomoć u toku procesa realizacije preporuka. Dodatna pojašnjenja preporuka  – po potrebi
Da li su uočene nepravilnosti ,u ovoj fazi revizorskog procesa , ispravljene? Rukovodilac službe konstatuje kroz svoj kratki izvještaj, da li su nepravilnosti ispravljene, i da li mogu biti ispravljene
Je li poduzetim mjerama potpuno ili djelimično otklonjena mogućnost ponovnog nastanka? Procjena rukovodioca  službe da li je poduzetim mjerama otklonjena mogućnost ponovnog nastanka.

SITUACIJE U KOJIMA SE ODVIJA ZADNJA FAZA REVIZIJSKOG RADA

1. Predložene  mjere su poduzete i problem je riješen.
2. Predložene mjere su poduzete ali se njima ne rješava problem.
3. Menadžment poduzima mjere,ali nije razumio preporuke revizora.
4. Menadžment ne poduzima mjere.

1 – Predložene mjere su poduzete i  problem je riješen

Ukazuje na efektivnost i efikasnost  Odjela interne revizije i na  razumijevanje predloženih korektivnih aktivnosti Dobra saradnja internih revizora i rukovodilaca  revidiranih jedinica
Rukovodilac  Odjela interne revizije sastavlja pozitivan izvještaj o praćenju  ostvarenih rezultata. Ukoliko je provedena većina preporuka. 10%  neprovedenih preporuka uzima se kao prihvatljiva tolerancija

2 – Predložene mjere su poduzete ali se njima ne rješava problem

Menadžment ne poduzima nikakve akcije ili ne postupa u skladu sa izvještajem revizije Nisu ozbiljno shvaćene  preporuke revizora –

Naknadne komunikacije – obavezne

Veoma slab sistem interne kontrole  
Interni revizor sastavlja izvještaj uočenih nepravilnosti i daje preporuke za otklanjanje Utvrđuje naknadnom revizijom nakon što ustanovi da preporuke nisu provedene
Direktor Odjeljenja priprema Bilješku i odlaže  je u radnu dokumentaciju Bilješka u skladu sa rezultatima

3 – Menadžment poduzima mjere, ali nije razumio preporuke revizora

Poduzimanje mjera bez rezultata posljedica je nedovoljne komunikacije internog revizora i menadžmenta Menadžment revidirane jedinice može tražiti i naknadne sastanke sa revizorima
Ili nerazumijevanje preporuka Dodatno pojašnjenje od strane revizora
Potrebno preispitati  preporuke i provesti dodatna ispitivanja, da bi se problem pravovremeno otklonio Dodatna ispitivanja provodi  menadžment

4 – Menadžment ne poduzima mjere

Loša komunikacija menadžmenta i interne revizije Inicirati sastanke po potrebi
Izvještaj internog revizora ne postiže svoj cilj Pisati razumljivim jezikom da se menadžment navede na djelovanje
Obavjestiti Odbor za reviziju U krajnjem slučaju, nakon usaglašenja sa Upravom
Izvještaj poslati Upravi. Ukoliko se preporuke nikako ne provode u organizacionoj jedinici koja je revidirana.

ZAKLJUČAK

Praćenje implementacije revizijskih preporuka jest  pravovremeno uočavanje eventualnih zastoja ili devijacija
Poduzimanje određenih aktivnosti i radnji
Proces  interne revizije je trajan
Ostvarenje osnovnog cilja – povećanje  efikasnosti i efektivnosti poslovanja institucije  (organizacione jedinice ili službe – zavisno šta se revidira)


Izvještaj o provedbi preporuka za Nadzorni odbor

izvještaj

Izvještaj o provedbi preporuka za Nadzorni  odbor,  isti je kao za Odbor za reviziju samo što se za Nadzorni odbor sumiraju sve preporuke u toku godine i izdaje jedan izvještaj na kraju godine, a za Odbor za reviziju se može po svakom značajnom projektu posebno raditi naknadni pregled.

Continue reading


Izvještaj Odjela interne revizije o naknadnom pregledu provođenja preporuka (za Odbor za reviziju)

Izvještaj

Izvještaj o naknadnom pregledu sastoji se od uvodnog dijela, nalaza, pregleda preporuka i komentara revizora. Primjerak možete preuzeti ovdje!PRAĆENJE NAPRETKA PROVOĐENJA PREPORUKA

Provjera

Zahtjevi  za revizore

Interna revizija uspostavlja i proces koji slijedi nakon revizije, a sastoji se od praćenja da li  manadžment pravilno tretira probleme koje je revizija uočila i za koje je  preporučila odgovarajuće ispravke. Ovaj proces podrazumijeva  prijavljivanje problema višim nivoima menadžmenta ukoliko još nisu  poduzete odgovarajuće akcije.

Continue reading


Radna dozvola za stranca

Passaport

Radna dozvola za stranca predstavlja dokument kojim se omobućava plaćeni rad strancu kod domaćih fizičkih i pravnih osoba u skladu sa zakonskim propisima.

Stranac sa radnom dozvolom ima ista prava, obaveze i odgovornosti po osnovu rada kao i državljanin BiH

Continue reading


Revizorska radna dokumentacija – stalni revizorski dosije

pregled dokumentacije

Stalni revizorski dosije sadrži sve tekuće informacije o sistemu i iznosi osnovne polazne informacije i treba ga pregledati na početku svake nove revizije. Potrebno ga je ažurirati na kraju svake revizije.

Continue reading
« Older posts