Naše usluge

usluge

1. Računovodstvo

Računovodstvene usluge predstavljaju najrasprostranjeniji vid usluga koje pružamo, a uključuju sljedeće:

 • Obrada poslovnih knjiga u našim poslovnim prostorijama ili po dogovoru kod klijenta;
 • Obrada poslovnih knjiga i to:glavna knjiga,materijalno knjigovodstvo,analitičke evidencije kupaca i dobavljača, te ostale pomoćne knjige i evidencije;
 • Izrada temeljnih finansijskih izvještaja (godišnjih i polugodišnjih) za privredna društva uz primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda, MSFI, i usvojenih računovodstvenih politika;
 • U ime i za račun klijenta vršimo plaćanja u zemlji i inostranstvu, elektronskim putem ili direktnom dostavom virmanskih naloga u poslovne banke gdje klijenti imaju otvorene ž-r;
 • Obračun plata i poreza;
 • Blagajničko poslovanje za klijente;
 • Po zahtjevu i potrebama klijenata vršimo preuzimanje klijentovih dnevnih pazara i predaja istih u poslovnu banku;
 • Prijave i odjave klijentovih uposlenika u Poreznoj upravi, saradnji sa PIO, Centrom za socijalni rad, Zavodom za zapošljavanje i ostalim sličnim institucijama;
 • Pribavljanje odobrenja za rad poslovnih jedinica pri općinskim organima ,registracija u Poreznoj upravi i UIO;
 • Obrada poslovnih knjiga sa samostalne poduzetnike i sve vrste obrtnika;

2. Revizija finansijskih izvještaja

U sklopu aktivnosti na provođenju reforme u oblasti računovodstva i revizije Parlament Federacije BiH je krajem 2009. godine usvojio Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH ( Sl.novine FBiH broj 83/09)koji se primjenjuje od 01.01.2010. godine.

OBVEZNICI REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

MALA PREDUZEĆA

Nisu obavezna raditi reviziju finansijskih izvještaja u skladu sa Zakonom , mada se često u praksi pojavljuje zahtjev od strane Uprave ili vlasnika, za revizijom, da bi se dobilo kompletniji uvid u poslovanje ili za potrebe Banaka radi ispitivanja kreditne sposobnosti

SREDNJA PREDUZEĆA

Podliježu obavezi revizije finansijskih izvještaja i ispunjavaju najmanje dva od tri uvjeta i to:

 • prosječan broj zaposlenih u toku godine je od 50-250
 • prosječna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine iznosi 1.000.000-4.000.000 KM i
 • ukupan godišnji prihod iznosi od 2.000.000-8.000.000 KM

NAPOMENA: U srednja preduzeća se razvrstavaju i ona čije vrijednosti su veće od gornjeg iznosa jednog od navedenih uvjeta

VELIKA PREDUZEĆA

Velika preduzeća su pravna lica koja prelaze navedene vrijednosti u kriterijima srednjih preduzeća iz najmanje dva uvjeta navedena za srednja pravna lica. Velika pravna lica u smislu obaveze revizije su banke,mikrokreditne organizacije,štedno-kreditne zadruge,društva za osiguranje,leasing društva, društva za upravljanje investicijskim fondovima,društva za upravljanje obveznim odnosno dobrovoljnim mirovinskim fondovima,brokersko-dilerska društva i druge finansijske organizacije.

OSTALA PREDUZEĆA

Obvezi revizije podliježu i finansijski izvještaji svih ostalih pravnih lica čijim se vrijednosnim papirima trguje ili se vrši priprema za njihovo emitovanje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira, te finansijski izvještaji pravnih lica ukoliko je to propisano posebnim propisima kojima se uređuje njihovo poslovanje.

ŠTA JE REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA?

ISA - International Standards on Auditing (Međunarodni standardi revizije) ne daju definiciju revizije, nego je objašnjavaju preko cilja revizije. Prema njima „Cilj revizije finansijskih izvještaja je da omogući revizoru da izrazi mišljenje o tome da li su fininansijski izvještaji, po svim bitnim pitanjima, sastavljeni u skladu sa pravilima i okvirom za finansijsko izvještavanje“. Svrha nezavisnog stručnog mišljenja je da finansijskim izvještajima obezbijedi kredibilitet. Mišljenje se izražava putem izvještaja koji se zove revizijski izvještaj i putem kojeg revizor prenosi rezultate revizije zainteresovanim korisnicima.

KOJE SU POSLJEDICE NEISPUNJENJA OBAVEZA VEZANIH ZA REVIZIJU?

 1. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000-15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice ako:
  • ne osigura reviziju svojih finansijskih izvještaja
   Novčanom kaznom u iznosu od 500-3.000 KM kaznit će se za prekršaj iz prethodnog stava ovog člana i odgovorna osoba u pravnom licu.
 2. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000-15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice , ako:
  • trajno ne čuva izvještaje o izvršenoj reviziji-
   Novčanom kaznom u iznosu od 500-3.000 KM kaznit će se za prekršaj iz prethodnog stava ovog člana i odgovorna osoba u pravnom licu.

TKO MOŽE OBAVLJATI POSLOVE REVIZIJE?

Poslove revizije u Federaciji BiH obavljaju privredna društva za reviziju koja posjeduju licencu izdanu od Federalnog Ministarstva finansija. Društvo za reviziju može obavljati usluge revizije samo ako u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom ima uposlenog najmanje jednog ovlaštenog revizora s važećom licencom.

Društva za reviziju sa uposlenim samo jednim ovlaštenim revizorom mogu obavljati revizije finansijskih izvještaja za mala i srednja preduzeća.

Ovlašteni revizor je stručno lice koje je, na osnovu zakona, ovlašteno od nadležnog državnog organa da vrši reviziju poslovanja preduzeća, a koje pored poznavanja struke mora znati sva svoja prava i obaveze na osnovu postojećih propisa i raspolagati visokim moralnim kvalitetima.

Prema vrsti revizije koju provode u praksi , reviziju finansijskih izvještaja vrše komercijalni ili eksterni revizori. Oni ne mogu imati radni odnos u preduzećima ili ustanovama u kojima vrše reviziju. Da bi se bavili revizijom moraju imati registrovanu djelatnost, odnosno registrovano društvo za pružanje usluga revizije. Revizorsko društvo koje zapošljava eksterne revizore ne može obavljati komercijalne usluge, osim usluga revizije, poreskog i računovodstvenog savjetovanja.


3. Interna revizija

Formiranje i ustroj Odjela interne revizije u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima.

Zakon o Javnim preduzećima u članu 27. Stav 2. propisuje obavezu formiranja Odjela interne revizije u svim javnim preduzećima koja zapošljavaju preko 100 zaposlenika. Odjelom rukovodi direktor Odjela koji je dužan i odgovoran uspostaviti Odjel odgovarajućeg obima koji je potreban za obavljanje dužnosti predviđenih u članu 32. ovog Zakona i ima isključivu odgovornost za izbor i rukovođenje zaposlenih u navedenom Odjelu.

Direktor Odjela interne revizije ne može biti zaposlenik, imenuje ga Odbor za reviziju na osnovu javnog konkursa izborom tehnički najkvalifikovanijeg kandidata.

Cjelokupno osoblje Odjela interne revizije su zaposlenici javnog preduzeća i zovu se interni revizori.

Interni revizori obavljaju internu reviziju u preduzećima ili ustanovama. Oni su zaposleni u preduzeću, rade na poslovima interne revizije i zato primaju platu. Zadatak im je da prate poslovanje, donošenje odluka, pravilnika i skrenu pažnju na nezakonite radnje ili postupke koji bi mogli nanijeti štetu pravnom licu. Interni revizor svoja upozorenja može dati i usmeno kroz razgovor na sastancima, svakodnevnim konsultacijama, ali standardi podrazumijevaju da instrukcije objavljuje pismeno, kako bi mogao dokazati na koje pojave je upozoravao i načine na koje je usmjeravao rješenja, u slučaju eventualnog nesporazma i sudskih sporova. Pismene zabilješke čuvaju ugled revizora i štite ga od eventualnih posljedica, čime se potvrđuje da revizor stručno obavlja svoj posao, a krivicu time prenosi na one koji nisu poslušali savjet. Kada je u pitanju stručnost i nezavisnost, standardi predviđaju da bi trebao biti isti stepen stručnosti i nezavisnosti i kod internog i kod eksternog revizora.

Reference našeg ovlaštenog revizora:

Direktor Odjela interne revizije JP „Vodovod“ d.o.o Bihać od jula 2009. Godine
Direktor Odjeljenja interne revizije JP ŠPD „ Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa od januara 2012.


4. Porezni savjeti

Usluge poreznog savjetovanja sastoje se od slijedećih usluga:

Pružanje pomoći u primjeni poreznih propisa u vezi sa

a) Porezom na dodanu vrijednost
b) Porezom na dobit privrednih društava
c) Porezom na dohodak
d) Svih vrsta doprinosa i
e) Drugim porezima i naknadama

Pružanje pomoći u izradi godišnjih poreznih prijava za samostalne poduzetnike i fizička lica