Revizor blog

Rew - Est d.o.o.

Uloga interne revizije u otkrivanju i sprečavanju prevara (drugi dio)

istraga u reviziji

Istraga zbog prevare

U slučajevima da se prevara otkrije, mora uslijediti kompletna istraga, kako bi se počinioci  kaznili, da bi se spriječilo ponovno ponavljanje  i da bi se nevini oslobodili sumnje. Istrage moraju pružiti dokaze o gubitku novca, krađi, nepoštenju i sl.

Continue reading


Uloga interne revizije u otkrivanju i sprečavanju prevara (prvi dio)

Šta je prevara?

Ne postoji jedinstvena definicija za prevaru. Prevare predstavljaju  niz nepravilnosti i nezakonitosti koje  obavljaju osobe s ciljem  namjernog obmanjivanja  ili pogrešnog prikazivanja i  ostvarivanja nezakonite koristi bilo za sebe, organizaciju ili neku drugu osobu. Ovaj termin opisuje postupke kao što su obmana, podmićivanje, korupcija, krađa, krivotvorenje, pronevjera, nezakonito prisvajanje, davanje lažnih podataka, skrivane materijalnih činjenica, a jednim imenom nazivamo ih kriminalne radnje.

Continue reading


Revizijski sažetak za top menadžment

Metodologijom rada interne revizije za javni sektor propisan je obavezni sadržaj Izvještaja revizora i prvi dio predstavlja revizijski sažetak za top menadžment.

Revizijski sažetak je namijenjen za viši menadžment i treba da ukratko istakne sve značajne nalaze koji su detaljno pojašnjeni u dijelu „Nalazi i preporuke“. Ovaj dio Izvještaja prezentuje sažetak opšteg stanja u revidiranoj organizacionoj jedinici. Sažetak treba da se nalazi na jednoj strani, a najviše dvije.

Continue reading


Kako organizirati rad interne revizije u uvjetima pandemije ?

Činjenica je da  je COVID 19  već izazavo značajnu ekonomsku krizu i da sve organizacije i kompanije  analiziraju sopstvenu situaciju u širem smislu. Sve organizacije posluju u uvjetima koji nisu uobičajeni, jer niko nije bio spreman  za ovakvu vrstu pandemije, niti je ona mogla biti planirana. Kako se radi o vanrednoj situaciji  za koju nismo pripremljeni, jedan dio rukovodstva  smatra da je interna revizija u ovakvim okolnostima nepotrebna.

Continue readingPREGLED IZVJEŠTAJA – REDAKTURA

biljeske

Na kraju je važno  svaki izvještaj pregledati kako bi se uvjerili  da su imena i titule tačno napisane, da su datumi i drugi podaci tačni, da se naslovi i podnaslovi slažu sa sadržajem i da su tabele ispravno identifikovane. Ovo zadnje pregledanje se naziva  redakturom.

Continue reading


KAKO UČINITI IZVJEŠTAJ VIZUELNO PRIKLADNIM

Nakon provedene revizije, vođenja i izvršenih analiza, pretvaranje  suhih podataka u  informacije  i prevođenje tih informacija u poruke, zaključke i preporuke,  predstavlja jako složen zadatak. Obično se kaže da „slika vrijedi hiljadu riječi“, a u slučaju izvještaja o reviziji, možda vrijedi i milion. Zbog toga je važno  uključiti određene grafičke  elemente  u proces  izrade izvještaja o reviziji.

Continue reading


TEMATSKE REČENICE KAO NAJAVE SADRŽAJA

knjiga

Šta je tematska rečenica?

To je rečenica koja najbolje izražava o čemu govori cijeli pasus. U svakom poslovnom tekstu, tematska rečenica  treba da bude prva rečenica u pasusu, zato što će čitaoci prvo obratiti pažnju na nju. Prilikom pisanja izvještaja, treba se potruditi da prva rečenica uvijek  sadrži suštinu poruke i da izražava temu pasusa.

Continue reading


Ko je mogao, u svojoj analizi rizika, predvidjeti bilo kakvu pandemiju? (COVID-19)

UVOD

Pandemija se definiše kao globalno širenje bolesti, bez koleracije sa težinom simptoma bolesti i stopom smrtnosti. U zadnjih 200 godina je bilo mnogo zaraza koje su se širile na svim kontinentima ( azijska gripa, kolera, HIV, ebola, ptičija gripa, svinjska gripa) itd. tj one pandemije koje su i na našem prostoru  bile prisutne.

Continue reading


PRAVILA VEZANA ZA PASUSE

Korekcije

Bez pasusa, korištenja velikih slova i znakova interpunkcije, tekstovi bi bili nepregledni, puni nagomilanih  informacija, bez ičeg konkretnog na šta se čitalac  može skoncentrisati.

Continue reading


JASNO PISANJE REVIZORSKOG IZVJEŠTAJA

Postoje neka pravila koja pomažu internim revizorima  u pisanju izvještaja i ta pravila nalažu da izvještaje treba  pisati na jednostavan način, navodi trebaju biti precizni i nedvosmisleni, izbjegavati  ponavljanje istih riječi i nastojati  da izvještaji  budu konstruktivni.

Continue reading
« Older posts